Dansk - Svensk ordbog SE>DK
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Æ

DanskSvensk
A
AerobAerob
AffaldAvfall
AffaldsbehandlingAvfallsbehandling
AffaldsdeponeringsanlægAvfallsdeponeringsanläggning
AffaldsdeponiAvfallsdeponi
AffaldsforbrændingSopförbränning
AffaldsforbrændingsanlægAvfallsförbränningsanläggning
AfløbAvlopp
AfløbsanlægAvloppsanläggning
AfløbsledningAvloppsledning
AfløbsnetAvloppsnät
AfløbssystemAvloppssystem
AfstrømningAvrinning
Afvanding ved åbne grøfterDikning
AfværgepumpningUppsamlingsbrunn
AjleGödselvatten
AkkumuleretKumulativ
AktiveretAktiverat
AktiveringstankAktiveringsbassäng
AktivslamanlægAktivslamanläggning
AktivslamprocesAktivslammetod
Aktivt kulfilterAktivkolfilter
AnaerobAnaerob
AnmeldelsespligtAnmälningsplikt
AntibiotikaAntibiotika
AntibiotikumAntibiotikum
AnvendelsenTillämpningen
ArbejderJobbar
ArbejdshygiejneArbetshygien
ArbejdsmiljøArbetsmiljö
ArbejdssygdomYrkessjukdom
ArsenArsenik
AsfaltfabrikkerAsfaltindustri
AtmosfæreAtmosfär
AutoklavevandAutoklavvatten
AutoværkstedBilverkstad

B
BaktericidBaktericid
BakterieindpodningBakterieymp
BakteriologiskBakteriologisk
BassinanlægBiologisk damm
BekræfteBekräfta
BekæmpningsmiddelBekämpningsmedel
BelastningBelastning
BeliggenhedLäget
BelufterLuftare
BeluftningLuftning
BeluftningstankLuftningsbassäng
BenzinBensin
BenzinudskillerBensinavskiljare
BeskyttelsområdeSkyddsområde
BidragNågot man bidrar med t. ex avgift såsom kloakbidrag
BidragsyderBidragsgivare
BilvaskFordonstvätt
BilvaskehalBiltvätt
BindesFastläggs
Biokemisk iltforbrug, BI, BODBiokemisk syreförbrukning, BOD
Biologisk filterBiobädd
Biologisk filterBiologisk bädd
Biologisk sandfilterMarkbädd
BlandingsprøveBlandprov
BlandprøveBlandprov
BlyBly
BlyfriOblyad
BlødgøreAvhärda
BoligenBostad
BoreBorra
BorgerMedborgare
BoringBorrad brunn
BrandskadedeBrandskadat
BryggerierBryggerier
BræmmeSkyddszon
BrøndBrunn
Bundfældelige stofferAvsättbara ämnen
Bundfældelige stofferSedimenterbara ämnen
BundfældningshastighedSjunkhastighet
BundfældningstankSlamavskiljare
BundfældningstankSedimenteringsbassäng
BusvaskBusstvätt

C
CadmiumKadmium
ChromKrom
ColibakterieKolibakterie

D
DanneBilda
DanskSvensk
DenitrifikationDenitrificering
DesinficereDesinfektera
Det menneskelige miljøMänsklig miljö
DigeVall
DrikkevandDricksvatten
DrikkevandKonsumtionsvatten
DræningDränering
DræningsrørTäckdikningsrör
DrænvandDränvatten
DrænvandDräneringsvatten
DyndGyttja
Dække med muldMyllas ned
DækselLock
DæmperDimmer
DårligereSämre

E
EffektVerkan
EfterfældningEfterfällning
EfterklaringSlutsedimentering
EfterårHöst
EjendomFastighet
Ejeren af spildevandsanlæggetHuvudmannen
EksisterendeBefintlig
EmissionsgrænseværdiEmissionsgränsvärde
EmissionskildeEmissionskälla
EnergiforbrugEnergiförbrukning
EnkeltEnskild
EnzymholdigeEnzymhaltiga
ErhvervYrke
ErhvervskvarterIndustriområde
ErhvervsmæssigYrkesmässig
ErhvervssygdomYrkessjukdom
EthoxylaterEtyxylater
EutrofieringEutrofiering
EvaporationAvdunstning

F
FagområdeFack
FagområdeÄmnesområde
FarveFärg
Farve- og lakindustriFärgindustri
FaskineVattenpassage t ex i form av ett överfall
FedtudskillerFettavskiljare
FeltmålingerFältmätninger
FilteranlægFilterbädden
FinsandGrovmo
FlodlejetFåran
FlokkuleringFlockning
FlokkuleringsmiddelFlockningsmedel
FlokningsmiddelFlockmedel
FlowFlöde
FlyderFlottör
Flygtige stofferFlyktiga ämnen
FlyveaskeFlygaske
ForanstaltningÅtgärd
ForbrændingFörbränning
FordampningAvdunstning
ForeningerSamfälligheter
ForfældningFörfällning
ForladerLämnar
ForluftningFörluftning
FormålSyfte
FornødenErforderlig
ForrensningFörrening
ForskelligeOlika
ForstadFörort
ForsynesFörses
FortyndetUtspädd
ForureningFörorening
ForureningsbekæmpelseFöroreningsbekämpning
ForureningsbelastningFöroreningsbelastning
ForureningsgradFöroreningsgrad
ForureningskildeFöroreningskälla
ForureningsudslipFöroreningsutsläpp
ForårVår
FosfatbaseretFosfatbaserat
FotolaboratorierFotolaboratorier
Fremstilling af læskedrikLäskedryckproduktion
FrisørerFrisörer
FyrretræFuru
FældningskemikalieFällningskemikalie
FællesGemensam
FællessystemKombinerat system
FødevareindustriLivsmedelsindustri
FølsomKänslig

G
GalvanoindustriGalvaniseringsindustri
GarverierGarverier
GenanvendelseÅtervinning
Genbrugsplads, genindvinningscentralÅtervinningscentral
GenbrugsstationerÅtervinningsstationer
GennemtrængelighedGenomsläpplighet
GenskabeÅterskapa
GenstandeFöremål
GiftigeGiftiga
GodkendelseTillstånd
GodkendelsesprocesTillståndsprövning
GrundejendomFastighet
GrundenTomten
GrundvandGrundvatten
GrøftDike
GrøfterDiken
GunstigeGynnsamma
GylleFlytgödsel

H
HavbundHavsbotten
HelstøbteHelgjutna
HorisontalHorisontell
HusholdningHushåll
HusholdningsspildevandHushållsspillvatten
HusholdningsspildevandHushållsavloppsvatten
HusspildevandKloakvatten
HusspildevandHushållsspillvatten
HusspildevandHushållsavloppsvatten
HustankSlamavskiljare
HygiejneHygien
HældningLutning
HøjesteHögsta
HårdhedsgradHårdhetsgrad

I
IfølgeEnligt
IltSyre
IltforbrugSyreförbrukning
IltmangelSyrebrist
InddæmningInvallning
IndustriområdeIndustriområde
IndustrispildevandIndustrispillvatten
IndustrivandIndustrivatten
IndustrivandforbrugIndustrivattenförbrukning
IndustrivaskerierIndustritvätterier
Indvindingsanlæg for grundvandGrundvattentäkt
IonbytningJonbyte
IonbytterJonbytare

J
JernJärn
Jern- og metalindustriJärn- och metallindustri
JordoverfladenMarkytan

K
KantFlik
KationiskKatjonaktiv
Kemisk fældningKemisk fällning
Kemisk iltforbrugKemisk syreförbrukning
Kemisk rensningKemisk rening
KildeKälla
KloakanlægAvloppsanläggning
KloakbrøndGatubrunn
KloakledningAvloppsledning
KloaknetAvloppsnät
KloaksystemAvloppssystem
KloringKlorning
KloringKlorering
KobberKoppar
KoboltKobolt
Kommunalt byspildevandKommunalt avloppsvatten
KontamineretKontaminerat
KorrosionKorrosion
KraftvarmeværkKraftvärmeverk
KrebsKräftor
KræftfremkaldendeCancerframkallande
kulkol
KulbrinterKolväten
KulfilterKolfilter
KulstofkildeKolkälla
KviksølvKvicksilver
KvælstofKväve
KvælstoffjernelseKvävereduktion
KvælstofrigtKväverikt
KystforureningKustförorening
KølevandKylvatten

L
LandvæsenskommissionVattendomstol
LarmBuller
LastvognsvaskLastbilstvätt
LavvandeLågflöden
LigningenEkvationen
LovLag
LoveLagar
LovgivningLagstiftning
LuftningsbassinLuftningsbassäng
LægemiddelLäkemedel

M
MassebalanceMassbalans
MassestrømsanalyseSubstansflödesanalys
MassestrømsanalyseMaterialflödesanalys
MedicinalindustrierLäkemedelsindustri
MidlertidigeTillfälliga
MiljøbeskyttelseMiljöskydd
MiljøfremmedeMiljöfrämmande
MiljøplanlægningMiljöplanering
MiljøskadeligeMiljöskadliga
MiljøtilstandenMiljötillståndet
Mineralsk olieMineralolja
MuldjordMatjord
MyndighedMyndighet
MøddingvandGödselvatten
MølledammeKvarndammar
MådeSätt
MåleMäta
MålebrøndMätbrunn
MåleprogramMätningsprogram
MålingerMätningar

N
NaboerGrannar
NaturbeskyttelseNaturskydd
NedbrydeligNedbrytbar
NedbrydningNedbrytning
NedbørNederbörd
NedgangsbrøndNedstigningsbrunn
NedløbsbrøndDagvattenbrunn
NedsivningPerkolation
NedsivningInfiltration
NedsivningsanlægInfiltrationsanläggning
NedsivningsbassinInfiltrationsbassäng
NikkelNickel
NitrogenfjernelseKvävereduktion
NiveauNivå
NivellereAvväga
NæringssaltNärsalt
NøddestenFraktion på 16-32 mm

O
OlieOlja
OlieudskillerOljeavskiljare
OlieudskillereOljeavskiljare
OmdannerOmvandlar
OmløbsledningKulvert
OpbevaringsrumFack
OpløsningLösning
OpløsningsmiddelLösningsmedel
OpresningSanering
OprindeligUrsprunglig
OpslemmedeSuspenderade
OpvaskDiska
OpvaskevandDiskvatten
OverfaldBräddavlopp
Overflade-Yt-
OverfladeafstrømningYtvattenflöde
OverfladeaktivYtaktiv
OverfladenYtan
OverfladevandYtvatten
OverløbBräddavlopp
OverløbsvandBräddvatten
OverrislingÖversilning
OverskudsslamÖverskottsslam
OvervågningÖvervakning

P
PadderGroddjur
ParameterÄmne
ParametreÄmnen
PatogenPatogen
PerkolatLakvatten
PerlestenFraktion på 2-8 mm
PersonækvivalentPersonekvivalent
PhthalaterFtalater
PlanlæggesPlaneras
PlejeVårda
PlejeBruka
PrimærfældningPrimärfällning
PrimærrensningFysikalisk rening
PrivatEnskild
Privat afløbEnskilda Avlopp
ProcesspildevandProcesspillvatten
ProcesvandProcessvatten
ProduktionsvandProduktionsvatten
PrøveProv
PumpestationPumpstation
PåviseVisa

R
RammesDrabbas
RecipientRecipient
RegnvandDagvatten
RegnvandsbassinDagvattenmagasin
RegnvandsbassinBräddningsmagasin
RenseanlægReningsverk
RenseanlægReningsanläggning
RenseanlægAvloppsreningsverk
RenseklassReningsklass
RensningRening
Rensning af brandskadede emnerSanering av brandskadat material
RensningsanlægReningsverk
RensningsanlægAvloppsreningsverk
RensningseffektReningsverkan
RensningsgradReningsgrad
ReturskylningReturspolning
ReturslamReturslam
RistGaller
RistestofRens
RækkeRad
RørlagteKulverterade
RådnetankRötkammare

S
SandblæsningBlästring
SedimentationSedimentering
SedimentationsbassinSedimenteringsbassäng
SedimentationshastighedSjunkhastighet
Sedimenterbart materialeAvsättbara ämnen
Sedimenterbart materialeSedimenterbara ämnen
SekundærfældningSekundärfällning
SeparatsystemDuplikatsystem
SeptiktankJäskammare
SeptiktankSlamavskiljare
SigtedybdeSiktdjup
SiveInfiltrera
SkabeSkapa
SkabelonMall
SkadligeSkadliga
SkelGräns
SkjuleDölja
SkrotpladserSkrotupplag
SlagterierSlakterier
SlamAvloppsslam
SlamafvandningSlamavvattning
SlambortskaffelseSlamborttagning
SlamfjernelseAvslamning
SlamforbrændingSlamförbränning
SlamkomposteringSlamkompostering
SlamkoncentreringSlamförtjockning
SpildevandSpillvatten
SpildevandAvloppsvatten
SpildevandsrensningAvloppsvattenrening
SpildevandsslamAvloppsslam
SpredtGlest
StejlereBrantare
StofÄmne
StofferÄmnen
StorkøkkenerStorkök
StrømudjævningFlödesutjämning
StøjBuller
StøjkildeBullerkälla
StørrelseStorlek
StøvDamm
SundhedsfarligeHälsofarliga
SundhedsskadeligeHälsoskadliga
SuspenderedeSuspenderade
Suspenderede stofferSuspenderade ämnen
SygdomstilfældeSjukdomsfall
Sygehuse og laboratorierSjukhus och laboratorier
SyreSyra
SærbidragSärskild reningsavgift
SølvSilver

T
TagrørBladvass
TakstTaxa
TandlægerTandläkere
TidsproportionalTidsproportionell
Tidsproportional blandprøveTidblandprov
TilladelseTillstånd
TilladteTillåtna
TilskudBidrag
TilstopningIgensättning
TiltagÅtgärd
TinTenn
TurbiditetGrumlighet
TykkelseTjocklek
TærskelværdiTröskelvärden
TærsklerTrösklar

U
UdledningUtsläpp
UdligningsbassinUtjämningsmagasin
UdløbUtskov
UdmunderMynnar
Udrådnet slamRötslam
UdrådningRötning
UdrådningsgradRötningsgrad
UdslipUtsläpp
UdvidelseBräddning
UlempenNackdelen
UlykkeOlycksfall
UlykkestilfældeOlycksfall

V
VandVatten
Vand- og AfløbsværkVA-verk
VandforbrugVattenförbrukning
VandforbundVattenförbund
VandforsyningVattenförsörjning
VandforureningVattenförorening
VandgennemstrømningFlöde
VandindvindingVattentäkt
VandingBevattning
VandkvalitetVattenbeskaffenhet
VandkvalitetskriterierKvalitetskriterier för vatten
VandledningVattenledning
VandledningsnetVattenledningsnät
VandlovgivningVattenrätt
VandløbVattendrag
VandlöbsreguleringVattenreglering
VandmiljøbeskyttelseVattenvård
VandmiljøbeskyttelseVattenskydd
VandrensningVattenrening
VandressourceVattentillgångar
VandretVågrätt
VandværkerVattenverk
VaskemiddelTvättmedel
VaskevandTvättvatten
VedligeholdelseSkötsel
VedligeholdelseUnderhåll,
VidenKunskap
VirkningsgradVerkningsgrad
VirksomhedFöretag
VirksomhedVerksamhet
VirologiskVirologisk
VoldeVallar
VærdiVärde
VæskerVätskor
VådområdeoverfladeVåtmarksyta

Z
ZinkZink

Æ
ÆrtestenFraktion på 8-16 mm
ÆtsendeFrätande